Medlemsvilkår for trening på Moa CrossFit:

1. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen, og i det omfang og for den periode som Medlemmet har bundet seg til i Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.

2. Fullmakten/kontrakten løper deretter videre med 1 måned(ers) skriftlig oppsigelsesfrist i henhold til gjeldende prisliste.

3. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.

4. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale dersom foresatte inngår avtale på vedkommendes vegne.

5. Medlemmet er pliktig til å informere om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (som f.eks. navn, kredittkort-/kontonummer, mobiltelefonnummer og adresse).

6. Vi kan ikke alltid garantere plass på medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

7. Medlemmet har prisgaranti for sitt månedlige vederlag under bindingsperioden. Endring av vederlag gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre Medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på vederlag endres.

8. Senteret har rett til å øke prisene uten å varsle medlemmene om det.

9. Dersom medlemmet har rabbatert pris (student/offshore/familierabatt osv.), må medlemmet kunne fremlegge et gyldig bevis som gjør at han/hun kan oppnå rabatten. Studentene må uoppfordra sende inn et gyldig studentbevis hver høst og senest 01.09. Dersom det ikke blir gjort, blir prisen endret til ordinært medlemskap selv om man er i bindingstiden.

10. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.

11. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående. 11. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.

12. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

13. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

14. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.

15. Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.

16. Moa CrossFit er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Moa CrossFit's kontroll, og som Moa CrossFit ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).

17. Oppsigelse må skje før den første i hver måned. Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av Moa CrossFit, må medlemmet selv ta kontakt med Moa CrossFit og kontrakten er å regne som gjeldene. Moa CrossFit har gjensidig oppsigelse på en måned etter den første hver måned.

18.Ved frysing av medlemskap i bindingstiden, blir bindingstiden forskjøvet tilsvarende den tiden medlemskapet er fryst.

19. Frysing av medlemskap koster kr. 200,- i mnd., og du beholder din plass som medlem hos Moa CrossFit.

20. All dopingbruk eller omsetning i eller utenfor senteret er strengt forbudt. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe eller andre institusjoner. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent.

21. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

22. Ved "No show" på timen eller ved for sen avbooking (mindre enn 2 timer før timen starter), blir medlemmet belastet kr. 40 pr. tilfelle. 

23. CrossFit KIDZ/TEENZ-medlemskapet har  en måned bindingstid. Ved innmelding eller ved reaktivering av medlemskapet må medlemmet betale innmeldingsgebyr.

Medlemsvilkår for adgangssystemet på Moa CrossFit. Ved bruk av denne brikken, aksepterer du følgende: Brikken og koden er personlig og kan IKKE benyttes av andre. Medlemmet er pliktig til å si i fra dersom brikken går tapt, slik at tilgangen blir sperret. Du har kun lov å låse opp døren til deg selv. Alle som skal inn i lokalet MÅ registrere seg i døra ved å bruke den personlige brikken. Det er ikke tillatt å slippe noen andre inn i Moa CrossFit sine lokaler, selv om det er flere medlemmer som skal inn samtidig. Dette gjelder også selv om medlemmet har glemt brikken hjemme. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av våre fasiliteter og tilbudet/utstyret som tilbys. Medlemmet aksepterer at Moa CrossFit ikke bærer ansvar for skader på person, gjenstander eller tap på gjenstander. Barn er ikke tillatt inn i lokalene på Moa CrossFit utenom bemannet åpningstid. Medlemmet er pliktig til å rydde etter seg før medlemmet forlater lokalet. Dersom dette ikke blir fulgt, kan medlemmet risikere utestenging fra adgangssystemet. Ved brudd på vilkårene vil medlemmet få bot på kr. 950,- og risikere umiddelbar utestenging eller kansellering av medlemskap uten å ha rett til refundering av medlemskapskontingent. Ved å signere på dette, aksepterer medlemmet vilkårene. Ved oppsigelse av medlemskap, må medlemmet levere tilbake chipsen før siste trekk eller mister medlemmet retten til å få refundert depositumet. Informasjon om angrerett. Hvis du angrer på et online kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven: Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt. Dersom forbrukeren tar i bruk varer eller tjenester, mister forbrukeren retten til å angre. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1). Link til angrerettsskjema: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?task=form.downloadFile&id=6174 Privacy Policy/Personvern

Moa CrossFit respekterer ditt privatliv og forplikter seg til å opprettholde konfidensialiteten av din personlige informasjon. All personlig informasjon du deler med oss opprettholdes i samsvar med personopplysningsvernloven. I unntakstilfeller kan det være nødvendig at vi oppgir personlig informasjon hvis det er nødvendig for å beskytte Moa CrossFit sine interesser. Moa CrossFit bruker avanserte sikkerhets- og beskyttelsestiltak for å beskytte brukernes informasjon, og all kredittkortinformsjon vil bli beskyttet mot ulovlig bruk mens du er på Moa CrossFit sine sider.

Vilkår

CrossFit Moa AS

Smibakken 5

6018 Ålesund

+47 41103583

 Org. nr.: 914579252