top of page

Medlemsvilkår for trening på Moa CrossFit & Fjord CrossFit (heretter «M&F CrossFit»)

Generelt

Medlemsvilkårene er en del av avtalen om medlemskap mellom den som er navngitt i avtalen og M&F CrossFit. Medlemsavtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Som medlem i M&F CrossFit forplikter medlemmet seg til å følge de til enhver tid gjeldende medlemsvilkår og trivselsregler. Ved brudd på vilkårene vil medlemmet få bot på kr. 950,- og risikere umiddelbar utestenging eller kansellering av medlemskap uten å ha rett til refundering av medlemskapskontingent.

Personer som ikke er myndige kan ikke selv inngå medlemsavtale.  Foresatte kan inngå medlemsavtale på vegne av umyndige personer.

Medlemskap

M&F CrossFits medlemskap og priser fremgår av til enhver tid gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og prisliste på www.moacrossfit.no og www.fjordcrossfit.no. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i medlemsavtalen, og i det omfang og for den periode som medlemmet har bundet seg til i medlemsavtalen. Medlemskap med bindingstid vil etter bindingsperiodens utløp gå over til et løpende avtaleforhold.

Unnlatelse av å benytte medlemskapet gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget.  

CrossFit KIDZ/TEENZ-medlemskapet har 1 måned. bindingstid. Ved innmelding eller ved reaktivering av medlemskapet må KIDZ/TEENZ-medlemmet betale innmeldingsgebyr. 

Pris

Pris settes utfra den til enhver tid gjeldende prisoversikt som finnes på www.moacrossfit.no og www.fjordcrossfit.no. M&F CrossFit har rett til å øke prisene uten å varsle medlemmene om det. Medlemmet har prisgaranti for sitt månedlige vederlag under bindingsperioden. Endring av vederlag gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på vederlag endres.

Dersom medlemmet har rabattert pris (student/offshore/familierabatt osv.), må medlemmet kunne fremlegge gyldig bevis som gir grunnlag for den aktuelle rabatten. Studenter må uoppfordret sende inn gyldig studentbevis senest 1. september hvert år til post@moacrossfit.no eller post@fjordcrossfit.no (avhengig av tilhørighet). Dersom dette ikke blir gjort, vil prisen bli endret til ordinært medlemskap selv om man er i bindingstiden.

Betaling

Mislighold av medlemmets betalingsforpliktelse kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan M&F Crossfit kreve hele medlemsavtalens restbeløp innbetalt omgående.

Personalia og betalingsinformasjon

Medlemmet er pliktig til å informere om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (som f.eks. navn, kredittkort-/kontonummer, mobiltelefonnummer og adresse).

Frys

Frys betyr midlertidig stopp av medlemskapet. Frysing av medlemskap koster kr. 200,-  per måned, og, medlemmet beholder sin plass som medlem hos M&F CrossFit. Medlemskapet kan i fryst periode ikke benyttes. Ved frys registreres kun hele måneder. Ved frys av medlemskap i bindingstiden, blir bindingstiden forlenget med tilsvarende antall måneder medlemskapet er fryst. Det er ikke mulig å fryse medlemskapet i oppsigelsestiden.

Oppsigelse

Det gjelder en gjensidig oppsigelsestid på en (1) måned regnet fra den første i påfølgende måned. Medlemmet kan ikke si opp medlemskapet i bindingsperioden. Oppsigelse må gjøres skriftlig til post@moacrossfit.no/post@fjordcrossfit.no. Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt av M&F CrossFit, må medlemmet selv ta kontakt med M&F CrossFit og kontrakten er å regne som gjeldende.

Timeplan og tjenester

Rett til forandringer i timeplan og tjenester som tilbys forbeholdes. M&F CrossFit kan ikke alltid garantere plass på medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

M&F CrossFit er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor M&F CrossFits kontroll, og som M&F CrossFit ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (force majeure).

Sikkerhet

Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. All trening hos M&F CrossFit skjer på eget ansvar.  M&F CrossFit er ikke ansvarlig for tap av eller skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap av og skader på personlige klær og eiendeler.

Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan M&F CrossFit bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe medlemsavtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

«No show»

Ved "No show" på timen eller ved for sen avbooking (mindre enn 2 timer før timen starter), blir medlemmet belastet kr. 40 pr. tilfelle. 

Adgangsbrikke

Medlemmet kan kjøpe en låsebrikke for å få adgang til treningslokalene utenom bemannet åpningstid. Brikken og koden er personlig og kan ikke benyttes av andre. Medlemmet er pliktig til å si i fra dersom brikken går tapt. Medlemmet har kun lov til å låse opp døren til seg selv, og skal ikke slippe andre inn i lokalene, selv om det er flere medlemmer som skal inn samtidig. Dette gjelder også selv om medlemmet har glemt brikken hjemme. Alle som skal inn i lokalet må registrere seg i døra ved å bruke den personlige brikken.

Behandling av personopplysninger

M&F CrossFit respekterer ditt privatliv og forplikter seg til å opprettholde konfidensialiteten av din personlige informasjon. All personlig informasjon du deler med oss opprettholdes i samsvar med personopplysningsvernloven. I unntakstilfeller kan det være nødvendig at vi oppgir personlig informasjon hvis det er nødvendig for å beskytte M&F CrossFit sine interesser. M&F CrossFit bruker avanserte sikkerhets- og beskyttelsestiltak for å beskytte brukernes informasjon, og all kredittkortinformsjon vil bli beskyttet mot ulovlig bruk mens du er på M&F CrossFit sine sider.

Angrefrist

Dersom medlemsavtalen er inngått online, over telefon eller på annen måte utenfor M&F CrossFits lokaler, gjelder angrerettlovens bestemmelser. Medlemmet har i slike tilfeller rett til å avslutte avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til M&F CrossFit innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. Angrerettloven § 21.

Link til angrerettskjema kan man finne her:

http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?task=form.downloadFile&id=6174 Privacy Policy/Personvern

Antidoping

All dopingbruk eller omsetning i eller utenfor senteret er strengt forbudt. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe eller andre institusjoner. Ved nekting/unnlatelse av å avlegge dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder M&F CrossFit seg retten til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse vil også medføre utelukkelse i 24 måneder, og M&F Crossfit vil ikke være pliktig å refundere innbetalt medlemskontingent.

 

Trivselsregler

Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

Normal folkeskikk gjelder for oppførsel.

Barn skal være sammen med en voksen og skal være under oppsyn slik at det ikke skader seg selv eller andre, forstyrrer andre eller forårsaker skade på utstyr.

Medlemmet er pliktig til å rydde etter seg før medlemmet forlater lokalet. 

 

Brudd på trivselsreglene kan føre til utestenging fra adgangssystemet.

bottom of page